نوشتن مرور متون پروپوزال - مرور متون پایان نامه

آموزش نوشتن پروپوزال – مرور متون

نگارش پیشینه پژوهش (Review the Literature) یکی از بخش های پروپوزال است. تحقیقات بایستی بر پایه دانش موجود طراحی شود. قبل از شروع مطالعات کمّی، تعیین دانش موجود در حوزه موضوع تحقیق مهم است. هرچند موضوعات معدودی وجود دارد که بدیع بوده و پایه دانش قبلی ندارد، اما بیشتر موضوعات را می توان در پیشینه و ادبیات تحقیقات قبلی پیدا کرد