مشکلات گوارشی در بیماران دیابتی

شیوع علائم گوارشی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع علائم گوارشی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی استفاده شد. محیط پژوهش بیمارستان مانیسا ترکیه بود. از بین بیماران دیابتی که به پلی کلینیک های طب داخلی ارجاع می شدند،…