مقدمه ای بر روش تحقیق

تحقیق بخصوص تحقیق دانشجویی مستلزم داشتن عنوان قابل تحقیق و نگارش بخش های بیان مسئله، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش، فرضیه و تعریف متغیرها و ابزار پژوهش غیره است.