سطح خود-مدیریتی بیماران ریوی و متغیرهای مربوطه

بررسی سطح خود-مدیریتی در بین بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی – فردی و بالینی چکیده هدف هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خود-مدیریتی بیماران مبتلا به COPD و رابطه آن با متغیرهای فردی اجتماعی و بالینی بود. مواد و روش ها در یک مطالعه مقطعی تعداد ۱۵۴ بیمار مبتلا به COPD (میانگین سنی ۷۳ سال) در چهار بیمارستان تیانجین چین بررسی شدند.…