معرفی رشته بهداشت حرفه ای

معرفی رشته بهداشت حرفه ای

آشنایی با بهداشت حرفه ای مقدمه بهداشت محیط می تواند در زندگی مردم تغییر ایجاد کند! دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای (occupational health and safety) یاد می گیرند عوامل محیطی را شناسایی، پیشگیری و کنترل کنند که می توانند سلامت بشری را به مخاطره بیاندازند. دوره تحصیلی آنها شامل اصول و مبانی مقررات بهداشت محیط شغلی، نمونه گیری محیطی، میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی، سم شناسی و بررسی و شناخت ریسک است. دانشجویان…