معرفی رشته داروسازی

معرفی رشته داروسازی

آشنایی با رشته دکترای داروسازی رشته داروسازی یا فارماکولوژی شاخه ای از علم پزشکی و بیولوژی است که به مطالعه اثر داروها می پردازد، داروهایی که به طور کلی به عنوان ملکول های ساخت بشر، طبیعی یا بومی تعریف می شود که دارای اثرات بیوشیمیایی یا فیزیولوژیک بر سلول، بافت یا موجود زنده است. داروساز به بررسی تاثیر تعامل بین موجود زنده و مواد شیمیایی می پردازد که روی عملکرد…