داسویر اینفوگرافیک اهداف پژوهش

آموزش نوشتن پروپوزال – اهداف پژوهش

یکی از مهمترین جنبه های نگارش پروپوزال تدوین هدف کلی یا آرمانی (aim) و اهداف ویژه یا اختصاصی (objectives) پژوهش است. این هدف کلی و اختصاصی پژوهش است که دامنه، عمق و مسیر مطالعه پژوهش را مشخص می کند. دستیابی به اهداف پژوهش برای پاسخ به سئوال تحقیق لازم است. اهداف پژوهش مطالعه را به بخش های کوچکتری تقسیم کرده که دستیابی به آن راحتتر است. هدف کلی پژوهش مشخص می کند که چه چیزی بایستی مطالعه شود و اهداف اختصاصی یا ویژه مراحل و چگونگی دستیابی به هدف کلی را مشخص می کنند.