طریقه نوشتن فرضیه پژوهش

فرضیه چیست، چگونه فرضیه پژوهش بنویسیم، انواع فرضیه پایان نامه کدام است؟ فرضیه خبری چیست؟ فرضیه سئوالی چیست؟ فرضیه جهت دار یا بدون جهت چیست؟