تجزیه و تحلیل آماری

گروه آمار تز آمادگی دارد پروژه تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه شما را در کمترین زمان و مناسبترین قیمت انجام دهد. خدمات آمار تز شامل نوشتن بند تجزیه و تحلیل داده پروپوزال، محاسبه تعداد نمونه، اندازه گیری روایی و پایایی ابزار پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، تجزیه مجدد داده های پایان نامه برای نوشن مقالات جدید و متعدد است. کافی است سفارش خود را ثبت کرده و یکی از متخصصان آمار تز را به مشاور آمار خصوصی خود تبدیل کنید.

ثبت سفارش تجزیه و تحلیل داده ها

شما می توانید تجزیه و تحلیل داده های خام خود با نرم افزارهای آماری از قبیل STATA، R، SPSS و غیره را به گروه آمار تز بسپارید و خروجی نرم افزار را به همراه بحث یافته ها دریافت نمایید. کافی است سفارش خود را ثبت کنید یا از طریق واتساپ (09195950248) با اپراتور در تماس باشید و مشاوره رایگان دریافت نمایید.

بازنگری آمار

رشته آمار را می توان به چندین بخش اصلی مثل آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم کرد. در تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه با عبارات زیر بر خورد می کنیم:

 • آماری توصیفی
 • آمار استنباطی
 • همبستگی و برآورد
 • فاصله اطمینان
 • تخمین پارامتر
 • تست فرضیه

آمار توصیفی

آمار توصیفی به محقق این امکان را می دهد که داده های جمع آوری شده پایان نامه را توصیف یا خلاصه کند. برای مثال، از آمار توصیفی در یک مطالعه علوم انسانی برای تعیین سایز نمونه، میانگین سنی شرکت کنندگان یا واحدهای پژوهش، درصد نمونه های مرد و زن، دامنه نمرات دانشجویان و غیره استفاده می شود. معمولا آمار توصیفی به طور مختصر در ابتدای فصل چهارم پایان نامه ارائه می شود.

آمار استنباطی

آمار استنباطی معمولا مهمترین بخش از تجزیه و تحلیل داده های آماری پایان نامه است. آمار استنباطی برای این استفاده می شود که محقق بتواند نتیجه گیری و استنباط آماری از داده های خود داشته باشد و بتواند یافته های مطالعه خود را براساس داده های جمع آوری شده به بحث بگذارد. بیشتر فصل نتایج پایان نامه روی ارائه نتایج آمار استنباطی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه متمرکز است. آمار استنباطی معمولا دو نوع کلی دارد: تقریب و برآورد، تست فرضیه ها.

آماره های تقریبی

آمار تقریبی برای برآورد موضوعی خاص از جمعیت پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده استفاده می شود. معمولا به صورت فاصله اطمینان و تقریب پارامتر بیان می شود.

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان به ما این امکان را می دهد که دامنه ای برای احتمالات معلوم دستیابی به خصیصه یا مقدار خاصی از جمعیت تعیین کنیم. فرمول های مختلفی برای فاصله اطمینان وجود دارد، برای مثال؛ برای تخمین میانگین جمعیت یا درصد مشخصه ای از جمعیت.

تخمین پارامتر

تخمین پارامتر یا آمار پارامتریک به ما این امکان را می دهد که در مورد چگونگی توصیف رابطه بین متغیرهای یک جمعیت با استفاده از یک مدل خاص نتیجه گیری کنیم. نمونه ای از تخمین پارامتر مدل رگرسیون، مدل رگرسیون لجستیک، مدل رگرسیون کاکس است.

تست فرضیه

تست فرضیه به ما این امکان را می دهد که از تجزیه و تحلیل داده های آماری برای نتیجه گیری آماری در مورد رد یا قبول فرضیه ها براساس داده های جمع آوری شده برای پشتیبانی از فرضیه ای خاص، استفاده کنیم. رویه های آماری فراوانی برای تست فرضیه ها وجود دارد از قبیل آزمون t، کای دو یا آنالیز واریانس.

تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال

متخصصان مجرب آمار تز می توانند به نگارش پروپوزال شما از جنبه های زیر کمک کنند:

 • اطمینان از تناسب زمینه، بیان مسئله، اهداف پژوهش
 • تعریف کمّی (تعریف عملی) متغیرهای مستقل و وابسته طرح شما
 • تدوین سئوالات پژوهش به شکل فرضیه های قابل تست از نظر آماری
 • انجام تحلیل توان و تعیین ضریب همبستگی برای تعیین مناسب سایز نمونه (محاسبه حجم نمونه پایان نامه) به همراه فرمول تعیین حجم نمونه و محاسبه حجم نمونه
 • نوشتن طرح تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه در بخش تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال

خدمات پروپوزال

اگر از ابتدای پروژه تحقیقاتی، طرح تحقیقاتی رسمی، پایان نامه دانشجویی با متخصصان آمار تز همکاری کنید، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. متخصصان آمار تز از ابتدای راه با شما همراه خواهند بود و به شما در انجام مراحل زیر کمک خواهند کرد:

 • انتخاب متغیرهای مطالعه
 • تدوین سئوالات و فرضیه های پژوهش به شیوه ای که از نظر آماری قابل تست باشند
 • تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق
 • انتخاب ابزارهای جمع آوری داده ها
 • تعیین و محاسبه روایی و پایایی ابزار پژوهش
 • محاسبه حجم نمونه و معیارهای ورود و خروج واحدهای پژوهش
 • نگارش بخش تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال

بنابراین درنگ نکنید و تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه، تحقیق، طرح تحقیقاتی، پروژه رسمی، پروژه شخصی، تصمیم گیری و تحلیل نتایج فعالیت خود را به تز بسپارید و نتیجه ای به موقع، دقیق، قابل تعمیم، قابل دفاع و کامل تحویل بگیرید.

تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه

اگر به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق یا پایان نامه خود نیاز دارید، تز مجهز به کارشناسان خبره آمار می باشد و تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و تحقیق شما را انجام خواهند داد. در شروع یک پروپوزال در مورد طریقه تجزیه و تحلیل داده های پروژه شما ارائه خواهد شد و در صورت تایید شما؛ تجزیه و تحلیل انجام خواهد شد. خدمات آمار تز به صورت تلفنی و ایمیل در دسترس می باشد و می توانید در هر لحظه سئوالات خود را بپرسید.

چطور پروژه تجزیه و تحلیل آماری پایان را ثبت کنیم؟

تنها کافی است که با تز تماس گرفته یا پروژه خود را ثبت کنید. اپراتور تز با شما تماس خواهد گرفت و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد.

فصل چهارم پایان نامه: نتایج

متخصصان آمار تز تا کنون پروژه های تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زیادی را انجام داده اند و آمادگی دارند، هر گونه داده ای را تجزیه و تحلیل کنند. بعضی از مشخصات کار آماری تز به صورت زیر می باشد:

 • با توجه به انتخاب کاربر و روش های قید شده در بخش تجزیه و تحلیل آماری پروپوزال، تز برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه از دو روش استفاده می کند:
  • تجزیه و تحلیل آماری دستی
  • تجزیه و تحلیل آماری ماشینی
 • در روش تجزیه و تحلیل دستی، داده های پایان نامه به صورت دستی و با استفاده از آماره های مرسوم تجزیه و تحلیل خواهد شد و نتیجه همراه با پروسه انجام تجزیه و تحلیل به کاربر تحویل می شود.
 • در روش تجزیه و تحلیل ماشینی داده های پایان نامه و پروژه؛ متخصصان آمار تز از نرم افزارهای آماری SPSS، AMOS، Lisrel، Matematica، Excel، V Plot و مانند اینها برای تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه استفاده خواهند کرد. سپس خروجی نرم افزار به همراه تفسیر نتایج به کاربر تحویل می شود.
 • تجزیه و تحلیل داده های پژوهش شما با استفاده از آماره های مناسب انجام می شود، تحلیلی به موقع، نتایجی قابل درک، آماره هایی مرسوم و قابل قبول به شما تحویل خواهد شد.

پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج آماری به صورت زیر به شما تحویل می شود. مشخصات پروژه های تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه تز به صورت زیر می باشد:

 1. کلیه مطالب تحویل شده از طرف کاربر محرمانه تلقی شده و تحت هیچ شرایط به هیچ کسی چه حقیقی و چه حقوقی تحویل یا افشاء نخواهد شد.
 2. پروژه سفارش تجزیه و تحلیل آماری بعد از تکمیل و رضایت مشتری در بانک اطلاعاتی تز بایگانی می شود و بر روی هیچ سیستم یا دستگاه الکترونیکی آنلاین یا غیر آنلاین نگهداری نخواهد شد.
 3. درفت نهایی که به کاربر تحویل می شود شامل جدول، نمودار، شکل و تفسیر متنی یافته ها خواهد بود. همچنین پیشنهاداتی برای تجزیه و تحلیل مجدد، دسته بندی متغیرها و استخراج مقالات متعدد (تعداد مقاله ای که امکان استخراج از داده ها وجود دارد) به کاربر داده می شود.

معمولا پروژه های تجزیه و تحلیل آماری تز بین ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد. از شروع عقد قرارداد تا تحویل نتایج ارتباط تز با کاربر برقرار خواهد بود. بعد از تحویل نتایج ارتباط معکوس شده و تا روز دفاع از پایان نامه متخصصان آمار تز گوش به زنگ کاربر خواهند بود و در تمامی مراحل کاربر را راهنمایی خواهند کرد. پایان تعهد تز به کاربر روز دفاع از پایان نامه خواهد بود و مراحل بعدی مثل تجزیه و تحلیل مجدد، دسته بندی متغیرها، استخراج مقاله، و مانند اینها قرارداد جدید محسوب خواهد شد.
در مجموع ما ادعا داریم که خدمات تجزیه و تحلیل آماری تز فراتر از تحویل جداول و نمودار و نتایج مکتوب خواهد بود. شخص اجرا کننده تجزیه و تحلیل آماری پروژه شما به مشاور آمار شما تبدیل خواهد شد و تا پایان روز دفاع از پایان نامه یا تحویل طرح تحقیقاتی با شما همراه خواهد بود و تغییرات لازم را بصورت تلفنی و ایمیل انجام خواهد داد.

تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق:

اگر زمان کافی ندارید، اگر مشاور آمار در اختیار ندارید، اگر به تجزیه و تحلیل تخصصی و پیشرفته داده های پایان نامه خود احتیاج دارید، اگر برای پیش بینی نتایج بازاریابی و فروش محصولات خود به کمک نیاز دارید؛ درنگ نکنید و با تز تماس بگیرید. تز مشاوره رایگان در اختیار شما خواهد گذاشت و در صورت تایید و توافق، پروژه تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه خود را ثبت کنید و یکی از متخصصان آمار تز را در اختیار بگیرید.

می توانید کتاب خودآموز عملی IBM SPSS 26 را از این لینک دانلود کنید.