تفاوت انگلیسی امریکن و بریتیش

british versus american english

تفاوت انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی در چیست؟

آیا واقعا زبان بریتانیا و آمریکا تفاوت دارد و دارای زبان انگلیسی متفاوتی هستند؟ تفاوت این دو نسخه از زبان انگلیسی چیست؟ تفاوت انگلیسی بریتیش و امریکن در چه نکاتی است؟ همانطور که می دانیم بریتانیایی ها و آمریکایی ها هر دو یک زبان را صحبت می کنند، گرچه تفاوت کافی در استفاده از این زبان واحد وجود دارد که بتوانیم نسخه خاصی برای هر یک در نظر بگیریم، گرچه تفاوت ها جزئی است اما شخصیت و طعم خاص خود را به زبان انگلیسی می بخشد. در اینجا چندین مورد از تفاوت های انگلیسی بریتیش و امریکن را مطرح می کنیم:

لهجه (Accent)

به سختی می توان تمایز واضح و خط دقیقی بین لهجه آمریکایی و بریتانیایی کشید، زمانی که تنوع لهجه های انگلیسی در خود انگلستان و آمریکا زیاد است. تکزاسی ها و نیویورکی ها هر دو آمریکایی هستند، هر دو به زبان انگلیسی صحبت می کنند، اما دارای لهجه متفاوتی هستند. این مسئله در مورد لهجه اهالی لندن و منچستر و گلسکو نیز مصداق دارد.

هرچند می توان تفاوت های کلی بین آنها دید. آمریکایی ها تمامی “r”های موجود در دنیا را بیان می کنند، در حالی که بریتانیایی ها فقط زمانی “r” را بیان می کنند که اول جمله باشد. یا مثلا بریتانیایی ها کلمه “new” را نیو می خوانند در حالیکه آمریکایی ها نوو می خوانند.

هجی کلمات (Spelling)

هجی یا اسپل بعضی از کلمات در انگلیسی آمریکایی با انگلیسی بریتانیا تفاوت دارد؛ مثل:

انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
color colour
behavior behaviour
theater theatre
behavior behaviour
meter metre
organize organise
traveled travelled

واژگان (Vocabulary)

بعضی از واژه ها در انگلیسی آمریکایی با انگلیسی بریتانیایی تفاوت دارد. مثلاً:

امریکن بریتیش
apartment flat
college university
theater theatre
vacation holiday
chips crisps
(french) fries chips
the movies the cinema
soda / pop / coke / soft drink soft drink / fizzy drink
sneakers / tennis shoes trainers
sweater jumper
mailbox postbox
band-aid plaster
drugstore chemist’s
soccer football
cookie biscuit

گرامر (Grammar)

حروف ربط (Prepositions)

تفاوت های زیر تنها یک قاعده کلی است. کلام آمریکایی بخاطر فرهنگ پاپ روی زبان بریتانیا تاثیر گذاشته است و بالعکس. بنابراین بعضی از تفاوت های حروف ربط دیگر مثل گذشته قوی و روشن نیست.

امریکن بریتیش
I’m going to a party on the weekend. I’m going to a party at the weekend.
What are you doing on Christmas? What are you doing at Christmas?
Monday through Friday. Monday to Friday.
It’s different from/than the others. It’s different from/to the others.

گذشته ساده در مقابل ماضی بعید (Past Simple vs Present Perfect)

آمریکایی ها برای شرح چیزی که اخیراً رخ داده است از گذشته ساده استفاده می کنند، در حالی که مردم انگلستان بیشتر مایل به استفاده از ماضی بعید هستند.

امریکن بریتیش
I ate too much. I’ve eaten too much.
I went to the store. I’ve been to the shop.
Monday through Friday. Monday to Friday.
Did you get the newspaper? Have you got the newspaper?

اسم مفعول get (The past participle of get)

در انگلستان “gotten” به عنوان اسم مفعول “get” بدعت محسوب می شد و خیلی وقت پیش از “got” بجای آن استفاده کردند. هرچند مردم آمریکا هنوز از “gotten” به عنوان اسم مفعول استفاده می کنند.

امریکن بریتیش
get — got — gotten get — got — got
I haven’t gotten any news about him. I’ve not got any news about him.

اسامی مجموع: مفرد یا جمع

در انگلیسی بریتانیا اسامی جمعی مثل کمیته، دولت، تیم و امثالهم را می توان به صورت فرد یا جمع استفاده کرد اما بیشتر اوقات بصورت جمع بیان می شود و روی اعضای گروه تاکید می شود. اسامی جمعی در ایالات متحده برعکس بیشتر اوقات مفرد بیان می شود و روی گروه به عنوان یک کل واحد تاکید می شود.

امریکن بریتیش
The government is doing everything it can during this crisis. The government are doing everything they can during this crisis.
My team is winning. My team are winning.

افعال با قاعده یا بی قاعده (Regular or irregular verbs?)؟

این یک تفاوت نامحسوس است که می توان در کلام به راحتی از آن صرفنظر کرد، اما در نوشته بخوبی مشهود است. بسیاری از افعالی که بریتانیا بصورت فعل بی قاعده استفاده می شوند (leapt, dreamt, burnt, learnt) در انگلیسی آمریکایی به افعال با قاعده تبدیل شده اند (leaped, dreamed, burned, learned).

به عنوان زبان دوم، همانند سایر زبان های کره زمین، انگلیسی نیز می تواند انعطاف پذیر باشد. این زبان تنها در کشورهای فوق گویش نمی شود. بنابراین زمانی که انگلیسی یاد میگیریم، بخصوص به عنوان زبان دوم؛ تفاوت انگلیسی امریکن و بریتیش نباید مانعی برای یادگیری باشد، زیرا مانعی برای برقراری ارتباط نیست و براحتی می توان با هر دو لهجه با دیگران ارتباط برقرار کرد.

2 دیدگاه

ارسال نظر متوقف شده است.