ملزومات استفاده از گراندد تئوری

توجهات ضروری روش شناسی در زمان استفاده از گراندد تئوری چکیده زمینه پژوهش یکی از روش های تحقیق که بطور وسیعی در پرستاری در حال استفاده است، نظریه بزرگ (گراند تئوری) است که در مرکز آن ساخت تئوری قرار دارد. هرچند محققان هنوز در تقلا با بعضی از مشکلات و مسائل متدولوژیک گراند تئوری هستند. هدف پژوهش پیشنهاد توجهات متدولوژیک مهم در زمان استفاده از گراند تئوری(نظریه بزرگ) بحث یافته…

ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲

ریسک دیابت نوع ۲: درک مراقبین بهداشتی از رعایت رژیم پیشگیری چکیده زمینه هدف از مطالعه حاضر تشریح درک مراقبین بهداشتی از این مسئله بود که چرا افراد ممکن است از توصیه های کاهش ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ تبعیت می کنند، یا نه. طرح تحقیق گراندد تئوری برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. داده ها از ۱۶ مراقب بهداشتی از طریق مصاحبه های نیمه…