نمونه عنوان پایان نامه پرستاری

رابطه محیط کار، رضایت شغلی و مراقبت های پرستاری

سرمایه گذاری در روابط انسانی برای ایجاد محیط کار سالم، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری چکیده زمینه و هدف: رابطه بین سه جنبه محیط کار، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری در این مطالعه بررسی شده است تا راهی برای ارائه مراقبت بهداشتی پیشرو کامل فراهم گردد. هرچند در ادبیات و پیشینه موضوع و اقدامات مدیریتی غالبا این رابطه را یک بعدی و خطی می دانند؛ که…

بررسی فنومنولوژیک تجربه زندگی بیماران ESRD

بررسی فنومنولوژیک تجربه زندگی بیماران ESRD تحت همودیالیز چکیده زمینه بیماری کلیوی مرحله نهایی (ESRD)، مرحله آخر بیماری مزمن کلیوی است و نقطه ای است که کلیه دیگر قادر به حمایت از بدن نیستند. بنابراین ESRD تاثیر چشمگیری بر زندگی روزمره بیمار دارد. برای بهبود عملکرد بدنی و طول عمر بیماران، بیماران مبتلا به ESRD به درمان جایگزینی کلیه به شکل همودیالیز (HD) یا پیوند کلیه نیاز دارند. تحقیقات نشان…