سبک رهبری و نتیجه آن

بررسی درک پرستاران از سبک های رهبری مدیران و برآیندهای مرتبط با آن چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی سبک ها، فاکتورها و برآیندهای رهبری مدیران پرستاری بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای جمع آوری داده ها از ۲۷۲ پرستار دو بیمارستان دولتی بزرگ عربستان استفاده شد. داده ها در رابطه با درک و برداشت پرستاران از سبک رهبری ناظر خود و…

رابطه رضایت شغلی و تمایل به ادامه فعالیت

بررسی رابطه محیط کار و رضایت شغلی با تمایل به ادامه پرستاری در نواحی محروم اردن در بین پرستاران اردن چکیده هدف هدف از این مطالعه (۱) بررسی رابطه بین محیط کار، رضایت شغلی و تمایل به ادامه کار؛ و (۲) کاوش عوامل پیشگوی میل به ادامه کار در بین پرستاران نواحی محروم بود. زمینه توسعه و تقویت محیط کار خلاق بخصوص در نواحی محروم از اهمیت بالایی برخوردار است،…