تاثیر آموزش بر خود مراقبتی بیماران دیابتی

بررسی تاثیر دراز مدت برنامه آموزش دیابت گسترده – عملی بر سطح HbA1c و خود مراقبتی بیماران دیابتی چکیده هدف هدف از این مطالعه بررسی اجرای برنامه آموزش دیابت ویژه و عملی (DEP) و ارزیابی اثرات بلند مدت آن و همچنین تاثیر آن بر متغیرهای روانی اجتماعی بود. فرضیه مطالعه این بود که DEP کنترل متابولیک (هموگلوبین A1c- HbA1c)، دانش فنی، خود کفایی و دفعات مراقبت از خود بیماران را…