تفاوت مترجم و مفسر

ترجمه متون تخصصی پزشکی
تفاوت مترجم و مفسر (ترجمه شفاهی)

تفاوت مترجم با مفسر چیست؟ آیا مترجم و مفسر با هم فرق دارد؟ مترجم (translator) ارتباط مکتوب را توسط تبدیل متن از یک زبان به زبان دیگر امکانپذیر می کند. مفسر (interpreter) ارتباط را از طریق تبدیل کلام یا زبان نشانه به زبان دیگر یا به زبان اشاره امکانپذیر می کند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله زیر را بخوانید:

شرح وظایف مترجم و مفسر