استانداردهای CLAS کدامند؟

استاندارد ملی خدمات متناسب از نظر فرهنگ و زبان که معمولا استاندارد (CLAS) گفته می شود، راهنمای ترجمه متون تخصصی پزشکی و توصیه هایی برای سازمان های مراقبت بهداشتی ارائه کرده است. این استانداردها توسط دپارتمان خدمات بهداشتی، دفتر مدیریت بهداشت اقلیت های آمریکا در سال ۲۰۰۰ تدوین شده اند. استاندارد CLAS از ۱۴ استاندارد تشکیل شده است و هر یک از آنها یکی از عناصر مراقبت بیمار و یا سیاست سازمانی را مشخص می کند که اگر رعایت شوند، موجب بهبود ارائه خدمات مراقبت بهداشتی می شود.

استانداردهای CLAS به عنوان رهنمودهایی برای رفع بی عدالتی هایی است که در ارائه خدمات مراقبت بهداشتی امروزه وجود دارد و خدمات را برای تک تک نیازهای بیماران / مددجویان مهیا می سازد. مطابق این استانداردها، سازمان های مراقبت بهداشتی بایستی:

 1. خدماتی ارائه کنند که به طور محترمانه و با رعایت شان فرد ارائه شده و با عقاید فرهنگی و زبان مددجویان منطبق باشد.
 2. پرسنلی را بکار بگیرند که از نظر ویژگی های دموگرافیک با منطقه خدمت رسانی هماهنگ باشند
 3. پرسنل هر بخش از خدمت رسانی به طور مناسب تعلیم دیده باشند
 4. خدمات ترجمه و زبان (مثل پرسنل دو زبانه و خدمات تفسیر و ترجمه) در تمامی ساعات شبانه روز عرضه نمایند.
 5. آموزش های شفاهی و کتبی به زبان مددجویان عرضه نمایند
 6. دستیار ترجمه توانمند داشته باشند. از اعضای خانواده بیمار برای تفسیر و برگردان خدمات استفاده نکنند (بجز مواردی که خود بیمار تقاضا کرده باشد).
 7. فرم و پرونده و امضاء به زبان گروه غالب منطقه باشد
 8. طرح راهبردی مکتوبی برای ارائه خدمات متناسب فرهنگی و زبانی تدوین کند.
 9. خود ارزیابی و ممیزی داخلی سازمان از نظر توانمندی های لازم را انجام دهند
 10. داده های مربوط به نژاد، قومیت، زبان گفتاری و کتابت را جمع آوری و مرتب به روز رسانی کند
 11. نیاز سنجی جامعه را انجام داده و شاخص دموگرافیک جامعه تحت پوشش خود را بسازد.
 12. با جامعه برای اجرای دقیق دستور العمل های CLAS در درون چامعه تحت پوشش همیاری کند
 13. رویه های رفع تضاد و تناقش برای خدمات حساس فرهنگی و زبانی داشته باشد
 14. جامعه را از پیشرفت طرح اجرای استانداردهای CLAS مطلع سازد.