تاثیر تحریک فیزیکی بر نوزادان نارس

بررسی تاثیر تحریک فیزیکی بر نوزادان خیلی نارس کم وزن

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

نارس بودن اولین علت منجر به مرگ بچه های زیر ۵ سال در سراسر جهان می باشد. تقریباً در تمامی کشورها داده های پایا و معتبری در این رابطه وجود دارد و تولد زودرس در حال افزایش است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تحریک فیزیکی بر نوزادان کم وزن نارس و همچنین بر مدت بستری شدن آنها انجام گردید.

مواد و روش ها

محیط پژوهش بیمارستانی در مصر بود. از طرح تحقیق نیمه تجربی استفاده شد. نمونه هدفمند ۶۰ تایی از نوزادان خیلی نارس انتخاب شد. نوزادان به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. پرسشنامه ساختاردهی شده ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که شامل سن حاملگی نوزاد، وزن تولد، جنسیت، مسیر تغذیه، علائم حیاتی، مشکلات طبی همراه، اشباع اکسیژن بود.

یافته ها

یافته های این مطالعه روشن ساخت که تحریک فیزیکی روزانه منجر به افزایش وزن بهتر نوزادان خیلی نارس با وزن خیلی کم می شود.

نتیجه گیری

اجرای مداخله تحریک فیزیکی با افزایش وزن بهتر نوزادان کم وزن نارس همراه است. توصیه می شود که مداخله تحریک فیزیکی به عنوان استاندارد مراقبتی نوزادان کم وزن خیلی نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان گنجانده شود.

واژه های کلیدی تحریک فیزیکی، نارس، نوزاد با وزن تولد خیلی پایین
منبع:

Fayed, N. M. (2016). Effect of Physical Stimulation on Premature Very Low Birth Weight Infants. American Journal of Nursing Research, 4(1), 6-12.