کانون کنترل سلامتی و پره اکلامپسی

رابطه بین کانون کنترل سلامتی، آگاهی و رعایت رژیم ضد فشار خون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

اگر زن حامله دچار فشار خون بالا شود، ریسک عوارض جانبی در جنین و مادر بالا می رود. رعایت درمان یک عامل مهم و اصلی در تعیین موفقیت رژیم درمانی است که تحت تاثیر عوامل تعیین کننده مهمی است از جمله مهمترین آنها میزان آگاهی زن حامله از اهمیت رژیم درمانی و شرایط سلامتی خود و همچنین کانون کنترل سلامتی. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی رابطه بین سطح آگاهی و دانش، کانون کنترل و رعایت رژیم ضد فشارخون در میان زنان مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه از طرح تحقیق توصیفی همبستگی تبعیت می کند. با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس تعداد ۱۵۰ زن مبتلا به پره اکلامپسی از کلینیک سرپایی اسکندریه انتخاب شدند. ابزار پژوهش: دو ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزار یک مصاحبه زنان حامله برای تعیین میزان آگاهی و رعایت رژیم درمانی بود و ابزار دوم مقیاس کانون کنترل سلامتی بود.

یافته ها

نتایج نشان داد که ۲/۳۹% زنان دارای کانون کنترل سلامتی خارجی قدرتمند (EPHLC) و ۲۷٫۳% زنان دارای کانون کنترل سلامتی داخلی (IHLC) دارای نمره آگاهی از پره اکلامپسی و رعایت رژیم درمانی خوب بودند. برعکس، ۷۰% زنان دارای کانون کنترل سلامتی شانسی (CHLC) آگاهی کمی از بیماری خود داشتند و رابطه آنها از نظر آماری معنادار بود (P=0.008). به علاوه، زنان دارای EPHLC دارای بالاترین درصد رعایت رژیم ضد فشار خون (۴۰٫۴%) در مقایسه با گروه IHLC که  ۲۹٫۴ % بودند. هرچند زنان دارای CHLC پایین ترین سطح رعایت رژیم درمانی (۲۰%) با تفاوت آماری معنادار بودند (P =0.002).
بین ابعاد مختلف کانون کنترل سلامتی و انجام چک آپ قبل از زایمان، استفاده از داروهای ضد فشار خون، آزمایش خون و ادرار و چک فشار خون به نفع افراد دارای کانون کنترل خارجی، تفاوت آماری معنادار دیده شد (P= <0.05).

نتیجه گیری

زنان حامله ای که دارای کانون کنترل قدرتمند خارجی بودند نسبت به سایر کانون های کنترل سلامتی به طور معناداری آگاهی و دانش بیشتری از وضعیت خود داشته و رژیم درمانی خود را بهتر از زنانی که دارای کانون کنترل سلامت داخلی یا شانسی بودند؛ رعایت می کردند. بنابراین، محقق توصیه می کند که برنامه های آموزش سلامت براساس کانون کنترل سلامتی و عقاید مادران تدوین شود و از مدل های ارتقای بهداشت استفاده شود که روی تعریف، نشانه ها، علائم، علل، عوارض بیماری برای مادر و جنین تاکید کرده و رعایت رژیم درمانی را بین زنان حامله تشویق کند.

واژه های کلیدیکانون کنترل سلامت، رعایت رژیم درمانی، رژیم ضد فشار خون، زنان مبتلا به پره اکلامپسی
منبع:

Zaky, N. H. (2016). The Relationship between Health Locus of Control, Knowledge and Adherence to Antihypertensive Regimen among Woman with Preeclampsi. American Journal of Nursing Research, 4(2), 41-50.